ساعت زمانی کشورها بر حسب درجات نصف النهاری نسبت به نصف النهار مبدا (نصف النها گرینویچ که از روستایی به نام گرینویچ درکشور انگلستان می گذرد) محاسبه می شود.

با اینکه نصف النهارات متعددی از نقشه یک کشور عبور می کند،معمولا برای داشتن ساعت علمی و واحد ، نصف النهار مرکزی در کشور خود را معیار تعیین ساعت رسمی خود قرار می دهند.

جغرافی دانان و کارشناسان ایرانی هم نقطه مرکزی طول شرقی- غربی ایران را محاسبه کرده تا بر اساس آن ساعت رسمی کشور را تعیین کنند.

بر اساس محاسبات،نقطه مذکور دقیقا ابتدا از کنار میدان ماهی در فریدون کنار می گذرد.

بنابراین تمامی نقاطی که نصف النهار ۳۰/۵۲ درجه از آن می گذرد ، ساعت زمانی آنها به واقعیت نزدیک تر است و ساعت فریدون کنار نیز جزء این ساعت هاست .

معرفی شهرستان فریدون کنار

وقتی به خطوط قرمز دو طرف نقشه ایران (ابتدای شرقی و ابتدای غربی) و شماره هایی که ابتدای این دو خط درج شده بیشترتوجه کنید می بینید که ایران بین درجات ۴۴ تا ۶۲ قرار گرفته است.

نقطه سفید کشیده شده در وسط نقشه ، همان مرکزی ترین نقطه در طول شرقی-غربی است و دقیقا شمالی ترین شهری که این خط از آن عبورمی کند

شهر ساحلی فریدون کنار است.

جغرافیای فریدون کنار در نقشه شهر بندری فریدون کنار به عنوان مرکز شهرستان فریدون کنار در موقعیت ۳۶ درجه و ۴۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۳۹ دقیقه طول شرقی واقع شده است.

این شهر از سمت شمال به دریای مازندران، از سمت شرق به شهرستان بابلسر، از جنوب به شهرستان آمل و از غرب به شهرستان محمود آباد محدود می شود.

فریدون کنار در بخش مرکزی مازندران و بر روی جلگه پست و ساحلی جنوب دریای کاسپین قرار گرفته است.

این شهرستان به واسطه استقرار در شاهراه شرق به غرب استان مازندران و واقع شدن در یکی از بهترین نقاط ساحلی دریای مازندران و همچنین به دلیل فاصله نزدیک با شهر بابلسر، محمود آباد ، بابل ، آمل و ساری و تهران موقعیت مناسب جغرافیایی برای توسعه دارد.

بندرخصوصی این شهرستان ساحلی هم نزدیک ترین بندر به تهران است.(۴۵ کیلومتر از بندر نوشهر به تهران نزدیک تر است)

معرفی شهرستان فریدون کنار